Email Google- G-suite

 • Mail Google U10
 • 1,500 K
  per
 • 10 tài khoản
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/email
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Mail Google U100
 • 6,000 K
  per
 • 100 tài khoản
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/email
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
 • Mail Google U200
 • 7,500 K
  per
 • 200 tài khoản
 • 15 GB dung lượng lưu trữ/email
 • Miễn phí cài đặt ban đầu
Lưu ý:
Chi phí thanh toán 1 lần, sử dụng trọn đời.
Thời gian khởi tạo dịch vụ từ 1-3 ngày làm việc

Email Server Riêng

 • Email Pro #1
 • 300 K
  per
 • Dung lượng : 50 GB
 • Địa chỉ Email : 100
 • Email forwarder : 100
 • Mail list : 10
 • Email Pro #2
 • 500 K
  per
 • Dung lượng : 80 GB
 • Địa chỉ Email : 200
 • Email forwarder : 200
 • Mail list : 15
 • Email Pro #3
 • 1000 K
  per
 • Dung lượng : 160 GB
 • Địa chỉ Email : 300
 • Email forwarder : 300
 • Mail list : 20
TOP